Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...

#1 2013-02-21 16:13:39

 nikka04

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

36615071
Skąd: Łódź
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 80

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Art. 159. § 1. Warunkowo zwolnionego sąd penitencjarny może w okresie próby oddać pod dozór kuratora sądowego, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, oraz nałożyć na niego obowiązki określone w art. 72 § 1 Kodeksu karnego, a jeżeli szkoda wyrządzona przestępstwem, za które skazany odbywa karę, nie została naprawiona, orzec obowiązek określony w art. 72 § 2 Kodeksu karnego. Wobec skazanego za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego, sprawcy określonego w art. 64 Kodeksu karnego, a także wobec skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności oddanie pod dozór jest obowiązkowe.

§ 2. Warunkowo zwolniony, który został zobowiązany do wykonywania obowiązków związanych z okresem próby i nie został oddany pod dozór, jest obowiązany do:
1) bezzwłocznego, a najpóźniej w ciągu 7 dni od zwolnienia z zakładu karnego, zgłoszenia się do sądowego kuratora zawodowego sądu rejonowego, w którego okręgu będzie miał miejsce stałego pobytu,
2) zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu okresu próby,
3) niezmieniania bez zgody sądu miejsca stałego pobytu,
4) wykonywania nałożonych na niego obowiązków
- o czym sąd poucza warunkowo zwolnionego.

§ 3. W razie oddania pod dozór sąd poucza skazanego o obowiązku wynikającym z art. 169 § 2.
Art. 160. § 1. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony:
1) w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności,
2) uchyla się od wykonania obowiązków, o których mowa w art. 159 § 2,
3) uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych,
4) w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo niż określone w pkt 1 lub została orzeczona inna kara niż określona w pkt 1.

§ 2. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony, skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

§ 3. W razie zaistnienia przesłanek określonych w § 1 pkt 1, w § 2 lub art. 75 § 3 Kodeksu karnego sądowy kurator zawodowy, a gdy skazany został oddany pod dozór osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, o której mowa w art. 159 § 1, także ta osoba lub przedstawiciel tego stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, bezzwłocznie kieruje do sądu wniosek o odwołanie warunkowego zwolnienia. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz obrońca, sądowy kurator zawodowy, a gdy skazany pozostaje pod dozorem osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, o której mowa w art. 159 § 1, także ta osoba lub przedstawiciel stowarzyszenia, organizacji lub instytucji.

§ 4. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie skazanego, jeżeli okoliczności, o których mowa w § 1 pkt 2-4, zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.

§ 5. Sąd może odstąpić od odwołania warunkowego zwolnienia, o którym mowa w § 1, w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. Nie dotyczy to sytuacji określonej w § 1 pkt 1.

§ 6. Na postanowienie w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie.

§ 7. W przypadku odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności.

Art. 161. § 1. O warunkowym zwolnieniu orzeka sąd penitencjarny na posiedzeniu, które powinno odbyć się w zakładzie karnym. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz obrońca, a także inne osoby, którym służy uprawnienie do złożenia wniosku o warunkowe zwolnienie, jeżeli wniosek taki złożyły.

§ 2. Wniosek o warunkowe zwolnienie może złożyć również dyrektor zakładu karnego lub sądowy kurator zawodowy.

§ 3. Jeżeli orzeczona kara lub suma kar nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności, wniosku skazanego lub jego obrońcy, złożonego przed upływem 3 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, nie rozpoznaje się aż do upływu tego okresu.

§ 4. Jeżeli orzeczona kara lub suma kar przekracza 3 lata pozbawienia wolności, wniosku skazanego lub jego obrońcy, złożonego przed upływem 6 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, nie rozpoznaje się aż do upływu tego okresu.

§ 5. Dyrektor zakładu karnego, składając wniosek o warunkowe zwolnienie, przesyła jednocześnie opinię sporządzoną przez administrację zakładu karnego zawierającą w szczególności prognozę kryminologiczno-społeczną. W innych przypadkach opinię tę dyrektor zakładu karnego przesyła na żądanie sądu penitencjarnego lub na prośbę skazanego składającego wniosek o warunkowe zwolnienie.

Art. 162. § 1. Sąd penitencjarny wysłuchuje przedstawiciela administracji zakładu karnego, a sądowego kuratora zawodowego, jeżeli składał wniosek o warunkowe zwolnienie, oraz uwzględnia ugodę zawartą w wyniku mediacji. W wypadku skazanego za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, warunkowe zwolnienie nie może być udzielone bez zasięgnięcia opinii biegłych.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie. Podlega ono rozpoznaniu w terminie 14 dni. Przepis art. 154 § 1 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Na postanowienie odmawiające udzielenia warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie także dyrektorowi zakładu karnego lub sądowemu kuratorowi zawodowemu, jeżeli składali wniosek o warunkowe zwolnienie.

Art. 163. § 1. W sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz w sprawie odwołania warunkowego zwolnienia właściwy jest sąd penitencjarny, który udzielił zwolnienia, a jeżeli warunkowo zwolniony przebywa w okręgu innego sądu, właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany ma miejsce stałego pobytu.

§ 2. Sąd penitencjarny może, w granicach określonych w art. 80 § 1 i 2 Kodeksu karnego, zmienić okres próby. Sąd może również w okresie próby ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki wymienione w art. 72 § 1 Kodeksu karnego albo od wykonywania nałożonych obowiązków zwolnić, z wyjątkiem obowiązku wymienionego w art. 72 § 2 Kodeksu karnego, jak również oddać skazanego pod dozór lub od dozoru zwolnić. Wniosek o wydanie postanowienia może złożyć również sądowy kurator zawodowy.

§ 3. Wykonując orzeczenie o warunkowym zwolnieniu wobec skazanego, który nie został oddany pod dozór lub zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z okresem próby, sąd penitencjarny stosuje odpowiednio art. 14.

§ 4. Na postanowienie wydane na podstawie § 2 przysługuje zażalenie.
Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy:
-jego postawa,
-jego właściwości i warunki osobiste,
-okoliczności popełnienia przestępstwa,
-zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary, uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności – nie popełni ponownie przestępstwa (art. 77 kk).


   *Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej 1/2 (połowy) kary.
   *Skazanego – recydywistę /określonego w art. 64 § 1 k.k./ można warunkowo zwolnić po odbyciu 2/3 (dwóch trzecich) kary.
   *Skazanego – multirecydywistę /określonego w art. 64 § 2 k.k./ można warunkowo zwolnić po odbyciu 3/4 (trzech czwartych) kary.
   *Skazanego, określonego w art. 65 § 1 k.k. można warunkowo zwolnić po odbyciu 3/4 (trzech czwartych) kary.
   *Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary.
   *Skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.

W indywidualnych przypadkach sąd wydając wyrok skazujący może zaostrzyć powyższe wymagania czasowe.

Skazanego można warunkowo zwolnić w każdym czasie bez ograniczeń wynikających z ww. przesłanek formalnych, jeżeli równocześnie:
-korzystał co najmniej przez jeden rok z przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
-odbył co najmniej 6 miesięcy kary,
-kara lub suma kar do odbycia nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności.

Czas pozostałej do odbycia kary stanowi okres próby.
W razie warunkowego zwolnienia – nie może on być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat.
Odnośnie skazanego – multirecydywisty, jak i skazanego w warunkach art. 65 § 1 k.k. – okres próby nie może być krótszy niż 3 lata.
W razie warunkowego zwolnienia z kary dożywotniego pozbawienia wolności lub kary 25 lat pozbawienia wolności (według nowych przepisów od 1 stycznia 2012 r.) – okres próby wynosi 10 lat.
Warunkowo zwalniając skazanego za przestępstwo określone w art. 197-203 k.k., młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego oraz określonego w art. 64 i 65 k.k., a także skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności – obowiązkowe jest oddanie pod dozór kuratora sądowego.
Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą – z chwilą warunkowego zwolnienia.* źródło: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3 … ienie.html
              http://pl.wikipedia.org/wiki/Warunkowe_ … zwolnienie

Ostatnio edytowany przez nikka04 (2013-02-22 14:45:46)


Spełniło się długo wyczekiwane marzenie

Offline

#2 2013-03-12 15:42:10

Anonymous

Gość

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Kodeks Karny
Art. 77.  § 1. Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

§ 2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd wymierzając karę pozbawienia wolności może wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia niż przewidziane w art. 78.

Art. 78.  § 1. Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary.

§ 2. Skazanego określonego w art. 64 § 1 można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast określonego w art. 64 § 2 po odbyciu trzech czwartych k.

§ 3. Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.

Art. 79.  § 1. Przepisy art. 78 § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sumy dwóch lub więcej nie podlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno; przepis art. 78 § 2 stosuje się, jeżeli chociażby jedno z przestępstw popełniono w warunkach określonych w art. 64.

§ 2. Skazanego można, niezależnie od warunków określonych w art. 78 § 1 lub 2, zwolnić warunkowo po odbyciu 15 lat pozbawienia wolności.

§ 3. Przepis art. 78 § 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli chociażby jedna z niepodlegających łączeniu kar, które skazany ma odbyć kolejno, jest karą 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.


Art. 80.  § 1. W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat.

§ 2. Jeżeli skazanym jest osoba określona w art. 64 § 2, okres próby nie może być krótszy niż 3 lata.

§ 3. W razie warunkowego zwolnienia z kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności okres próby wynosi 10 lat.

Art. 81.  W razie odwołania warunkowego zwolnienia ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.


Art. 82.  § 1. Jeżeli w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

§ 2. W wypadku objęcia wyrokiem łącznym kary, z której odbywania skazany został warunkowo zwolniony, na poczet orzeczonej kary łącznej zalicza się jedynie okres faktycznego odbywania kary.

#3 2013-03-25 16:55:11

waporka

Gość

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

mam pytanie, może się orientujecie jak to wygląda w praktyce. po jakim czasie od momentu połowki kary wyznaczany jest termin wokandy?

#4 2013-03-25 17:21:24

 Jego_Anioł

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 306

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

waporka to zalezy kiedy wystawia termin na komisje .


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#5 2013-03-25 17:55:17

waporka

Gość

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

bo mój był na jakieś ta komisji jakiś miesiac temu i powiedzieli mu ze mu wystapia. moj polowke ma 27.03. i dzwonie dzis do sądu bo taki dostałam numer a tam Pan ze jak bedzie polowa to dopiero bedzie wniosek i dopiero wtedy termin.

#6 2013-03-26 13:09:17

 Jego_Anioł

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 306

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

waporka to chyba tak jak mowi babeczka w sadze. musicie czekac . 3mam kciuki ;** za wokande


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#7 2013-07-18 19:13:51

czekamy

Gość

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

właśnie piszę razem z 3letnim synkiem, więc  przepraszam za błędy. faktycznie czekam z dwójka dzieci na męża. szkołę dostałam jak mało kto. 13 lat od popełnienia czynu jest prawomocny wyrok. zaliczyli mu 18 mc aresztu tymczasowego. kara 2 i 6 mc. więc połowa odsiedziana. wokanda była.  z tego co wiem to  od prawomocnego wyroku 3 mc muszą minąć. i tak o wpz co 3 mc można stawać.problem raczej z tym co uznaja za dobra prognozę kryminologiczna. mój mąż jest zupełnie innym juz człowiekiem. robi zlecenia i programy (na wolności) pro publico bono, ale w sądzie liczy się to czy przeszedł program resocjalizacyjny...w więzieniu.  życzę wam wszystkim powodzenia. nie traćcie sił! przydadzą się..

#8 2013-08-12 17:41:19

magda

Gość

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

hej orientujecie sie moze ile czasu po komisji czeka sie na wokande?

#9 2013-08-12 19:41:19

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 506

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

To zależy kiedy Zk wyśle wniosek o warunkowe - o ile występuje, albo skazany kiedy wyśle wniosek i kiedy w Sądzie Penitencjarnym będą najbliższe wolne terminy. Jeśli dużo osób w danym czasie staje na wokandę, to trzeba czekać dłużej, jeśli mało, krócej.
Nikt Ci dokładnie nie powie jak długo trzeba czekać. To może być np od 2 tygodni do 2 miesięcy, ale pewności co do tych terminów mieć nie można...

Znałam przypadek, że Dyrektor ZK złożył wniosek do Sądu o warunkowe dopiero po 2 miesiącach od komisji, a za następny miesiąc dopiero było posiedzenie o warunkowe zwolnienie...


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#10 2013-08-13 23:23:26

CzArNa MaMbA

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 168

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Dziewczynki wrzucam artykuł,który rozwiewa wszelki niejasności

Art. 161. Tryb orzekania o warunkowym zwolnieniu
§ 1. O warunkowym zwolnieniu orzeka sąd penitencjarny na posiedzeniu, które powinno odbyć się w zakładzie karnym. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz obrońca, a także inne osoby, którym służy uprawnienie do złożenia wniosku o warunkowe zwolnienie, jeżeli wniosek taki złożyły.
§ 2. Wniosek o warunkowe zwolnienie może złożyć również dyrektor zakładu karnego lub sądowy kurator zawodowy.
§ 3. Jeżeli orzeczona kara lub suma kar nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności, wniosku skazanego lub jego obrońcy, złożonego przed upływem 3 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, nie rozpoznaje się aż do upływu tego okresu.
§ 4. Jeżeli orzeczona kara lub suma kar przekracza 3 lata pozbawienia wolności, wniosku skazanego lub jego obrońcy, złożonego przed upływem 6 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, nie rozpoznaje się aż do upływu tego okresu.

§ 5. Dyrektor zakładu karnego, składając wniosek o warunkowe zwolnienie, przesyła jednocześnie opinię sporządzoną przez administrację zakładu karnego zawierającą w szczególności prognozę kryminologiczno-społeczną. W innych przypadkach opinię tę dyrektor zakładu karnego przesyła na żądanie sądu penitencjarnego lub na prośbę skazanego składającego wniosek o warunkowe zwolnienie.


DOCZEKANA od 15.10.2014.

Offline

#11 2013-08-14 17:02:29

Nikita

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-05-20
Posty: 9

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

nula napisał:

dziewczyny tak mnie straszycie ze za pierwszym razem sie nie uda z tą wokandą ja jestem dobrej mysli..... ale... jakby miało nie udac sie za pierwszy razem to co ile taka wokanda moze sie odbyc??? dodam ze mozemy sie starac juz w marcu2014 o wokande

Mój mąż wyszedł z pierwszej wokandy i znam przypadki,że też się tak udało
Powodzenia i szczęścia życzę a przede wszystkim dużo pozytywnego myślenia

Offline

#12 2013-08-14 17:37:56

 nula

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-08-10
Posty: 90

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

wiem ze na pewno sie moze starac wmarcu od wychowawcy.. a jezeli by sie udało za pierwszym razem to po jakim czasie od wokandy bedzie w domku??


http://elapso.pl/suwaczek/nula/000000/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/12853.png
http://elapso.pl/suwaczek/nula/E8F714/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/12940.png

Offline

#13 2013-08-14 17:49:28

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 1006

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Nula od wokandy to raczej szybko, tylko nim komisja wniosek wyśle i termin wyznaczą, to czasem z miesiąc mija, jakoś tak..
Barbie raczej niecałych dwóch lat to za nie wiadomo jakie przestępstwo nie dostał, żeby dopiero po 3/4 mógł się starać, bo to pewnie jakichś takich poważnych bardzo spraw dotyczy...


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

#14 2013-08-14 21:03:31

CzArNa MaMbA

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 168

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Orleanska napisał:

Nula to jest tak po połowie odsiedzianej kary może pisać o wpz czyli warunkowe przedterminowe zwolnienie i jeśli go nie puszczą to w waszym przypadku ponownie może pisać po 3 miesiącach chyba że jest recydywistą to o pierwsze wpz pisze po 3/4 kary

Recydywa po 2/3,multi recydywa po 3/4 kary nabiera praw do wpz.

Gosiaa napisał:

Nula od wokandy to raczej szybko, tylko nim komisja wniosek wyśle i termin wyznaczą, to czasem z miesiąc mija, jakoś tak..
Barbie raczej niecałych dwóch lat to za nie wiadomo jakie przestępstwo nie dostał, żeby dopiero po 3/4 mógł się starać, bo to pewnie jakichś takich poważnych bardzo spraw dotyczy...

Niekoniecznie Gosia.Jeśli ktoś np.uczynił sobie stałe źródło dochodu z przestępstwa lub działał w grupie zorganizowanej to wtedy może stawać na wokandę tak,jak Barbie wspomniała po 3/4 kary mimo,że jest pierwszy raz karany.Wcale nie musi to być bardzo duży wyrok wbrew pozorom...


DOCZEKANA od 15.10.2014.

Offline

#15 2013-08-15 00:37:36

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 506

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Gosiaa napisał:

Barbie raczej niecałych dwóch lat to za nie wiadomo jakie przestępstwo nie dostał, żeby dopiero po 3/4 mógł się starać, bo to pewnie jakichś takich poważnych bardzo spraw dotyczy...

Wystarczy posiadanie stałego źródła dochodu z popełnionego przestępstwa (nie mylić z korzyściami majątkowymi)
I wierz mi, że znam osobiście osoby, które dostały np 1,5 roku, ale o wpz mogły się starać po 3/4 kary

Z resztą M dostał śmieszne 10 miesięcy i nie mógł w ogóle starać się o warunkowe - dziś po zmianie przepisów mógłby po 3/4 kary. Fakt miał recydywę, ale nie multi...
Tak samo pierwszy raz karani, skazani za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, jak i czerpanie stałego źródła dochodu z popełnionego przestępstwa, mogą starać się o warunkowe zwolnienie dopiero po upływie 3/4 kary
Ale ja już o tym pisałam.

Przepraszam Mamba, dopiero doczytałam, że sprostowałaś o co mi chodziło


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#16 2013-08-16 16:39:40

kocanka

Gość

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

a moze ktos sie orientuje kiedy wchodzi nowa ustawa dotyczaca przedterminowego zwolnienia po polowie kary? i kiedy bedzie zmieniony rok więzienny z 12 miesiecy na 9?

#17 2013-08-16 17:22:18

CzArNa MaMbA

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 168

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Barbie napisał:

Przepraszam Mamba, dopiero doczytałam, że sprostowałaś o co mi chodziło

Spoko.Nie ma sprawy kochana

kocanka napisał:

a moze ktos sie orientuje kiedy wchodzi nowa ustawa dotyczaca przedterminowego zwolnienia po polowie kary? i kiedy bedzie zmieniony rok więzienny z 12 miesiecy na 9?

Ja pierwsze słyszę o wpz po połowie z automatu jak rozumiem...A o tym roku "więziennym" to już wcześniej coś,gdzieś czytałam,że osadzeni takie mają pomysły,ale osobiście nie wierzę,że takie coś może wejść w życie...To by było zbyt piękne...


DOCZEKANA od 15.10.2014.

Offline

#18 2013-08-16 17:34:40

 Jego_Anioł

http://i58.tinypic.com/4rfewy.jpg

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 306

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

kocunka w skrocie:
Wpz (warunkowe przedterminowe zwolnienie ) - moze sie starac osadzony po połowie kary jesli jest pierwszy raz karany i znajduje sie w ZK.
jesli jego kara nie przekaracza 3 lat na wokande po upływie połowy staje co 3 miesiace, jesli kara wychodzi wiecej niz 3 lata to co 6 miesiecy, powyzej jesy wszystko opisane co do WPZ , jak czegos nie bd rozumiala pisz.


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#19 2013-08-16 18:14:25

kocanka

Gość

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

a w pazdzierniku nie wchodzi jakas ustawa w zwiazku z wokanda po polowie kary ? przed terminowa czy cos takiego?

#20 2013-08-16 18:31:38

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 1006

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Kocanka nie ma czegoś takiego, jak przedterminowa wokanda.. Po prostu pojęcie wokanda, to potocznie mówiąc warunkowe przedterminowe zwolnienie i można się o nie starać zawsze po odbyciu połowy kary, jeśli tylko jest się pierwszy raz skazanym, a z popełnianego przestępstwa nie uczyniło się sobie stałego źródła dochodu.
Pierwszy raz słyszę, by miało zostać wprowadzone coś takiego jak automatyczna możliwość stawania na wokandę o wpz w każdym przypadku po połowie kary.. Ponadto rok więzienny trwający 9 miesięcy, to już całkiem nie wiem skąd takie pomysły skazanych..


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
click radio dvd