Za murami ZK

„Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...”

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie


#1 2013-02-21 16:13:39

 nikka04

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

36615071
Skąd: Łódź
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 1003

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Art. 159. § 1. Warunkowo zwolnionego sąd penitencjarny może w okresie próby oddać pod dozór kuratora sądowego, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, oraz nałożyć na niego obowiązki określone w art. 72 § 1 Kodeksu karnego, a jeżeli szkoda wyrządzona przestępstwem, za które skazany odbywa karę, nie została naprawiona, orzec obowiązek określony w art. 72 § 2 Kodeksu karnego. Wobec skazanego za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego, sprawcy określonego w art. 64 Kodeksu karnego, a także wobec skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności oddanie pod dozór jest obowiązkowe.

§ 2. Warunkowo zwolniony, który został zobowiązany do wykonywania obowiązków związanych z okresem próby i nie został oddany pod dozór, jest obowiązany do:
1) bezzwłocznego, a najpóźniej w ciągu 7 dni od zwolnienia z zakładu karnego, zgłoszenia się do sądowego kuratora zawodowego sądu rejonowego, w którego okręgu będzie miał miejsce stałego pobytu,
2) zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu okresu próby,
3) niezmieniania bez zgody sądu miejsca stałego pobytu,
4) wykonywania nałożonych na niego obowiązków
- o czym sąd poucza warunkowo zwolnionego.

§ 3. W razie oddania pod dozór sąd poucza skazanego o obowiązku wynikającym z art. 169 § 2.
Art. 160. § 1. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony:
1) w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności,
2) uchyla się od wykonania obowiązków, o których mowa w art. 159 § 2,
3) uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych,
4) w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo niż określone w pkt 1 lub została orzeczona inna kara niż określona w pkt 1.

§ 2. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony, skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

§ 3. W razie zaistnienia przesłanek określonych w § 1 pkt 1, w § 2 lub art. 75 § 3 Kodeksu karnego sądowy kurator zawodowy, a gdy skazany został oddany pod dozór osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, o której mowa w art. 159 § 1, także ta osoba lub przedstawiciel tego stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, bezzwłocznie kieruje do sądu wniosek o odwołanie warunkowego zwolnienia. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz obrońca, sądowy kurator zawodowy, a gdy skazany pozostaje pod dozorem osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, o której mowa w art. 159 § 1, także ta osoba lub przedstawiciel stowarzyszenia, organizacji lub instytucji.

§ 4. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie skazanego, jeżeli okoliczności, o których mowa w § 1 pkt 2-4, zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.

§ 5. Sąd może odstąpić od odwołania warunkowego zwolnienia, o którym mowa w § 1, w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. Nie dotyczy to sytuacji określonej w § 1 pkt 1.

§ 6. Na postanowienie w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie.

§ 7. W przypadku odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności.

Art. 161. § 1. O warunkowym zwolnieniu orzeka sąd penitencjarny na posiedzeniu, które powinno odbyć się w zakładzie karnym. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz obrońca, a także inne osoby, którym służy uprawnienie do złożenia wniosku o warunkowe zwolnienie, jeżeli wniosek taki złożyły.

§ 2. Wniosek o warunkowe zwolnienie może złożyć również dyrektor zakładu karnego lub sądowy kurator zawodowy.

§ 3. Jeżeli orzeczona kara lub suma kar nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności, wniosku skazanego lub jego obrońcy, złożonego przed upływem 3 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, nie rozpoznaje się aż do upływu tego okresu.

§ 4. Jeżeli orzeczona kara lub suma kar przekracza 3 lata pozbawienia wolności, wniosku skazanego lub jego obrońcy, złożonego przed upływem 6 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, nie rozpoznaje się aż do upływu tego okresu.

§ 5. Dyrektor zakładu karnego, składając wniosek o warunkowe zwolnienie, przesyła jednocześnie opinię sporządzoną przez administrację zakładu karnego zawierającą w szczególności prognozę kryminologiczno-społeczną. W innych przypadkach opinię tę dyrektor zakładu karnego przesyła na żądanie sądu penitencjarnego lub na prośbę skazanego składającego wniosek o warunkowe zwolnienie.

Art. 162. § 1. Sąd penitencjarny wysłuchuje przedstawiciela administracji zakładu karnego, a sądowego kuratora zawodowego, jeżeli składał wniosek o warunkowe zwolnienie, oraz uwzględnia ugodę zawartą w wyniku mediacji. W wypadku skazanego za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, warunkowe zwolnienie nie może być udzielone bez zasięgnięcia opinii biegłych.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie. Podlega ono rozpoznaniu w terminie 14 dni. Przepis art. 154 § 1 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Na postanowienie odmawiające udzielenia warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie także dyrektorowi zakładu karnego lub sądowemu kuratorowi zawodowemu, jeżeli składali wniosek o warunkowe zwolnienie.

Art. 163. § 1. W sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz w sprawie odwołania warunkowego zwolnienia właściwy jest sąd penitencjarny, który udzielił zwolnienia, a jeżeli warunkowo zwolniony przebywa w okręgu innego sądu, właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany ma miejsce stałego pobytu.

§ 2. Sąd penitencjarny może, w granicach określonych w art. 80 § 1 i 2 Kodeksu karnego, zmienić okres próby. Sąd może również w okresie próby ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki wymienione w art. 72 § 1 Kodeksu karnego albo od wykonywania nałożonych obowiązków zwolnić, z wyjątkiem obowiązku wymienionego w art. 72 § 2 Kodeksu karnego, jak również oddać skazanego pod dozór lub od dozoru zwolnić. Wniosek o wydanie postanowienia może złożyć również sądowy kurator zawodowy.

§ 3. Wykonując orzeczenie o warunkowym zwolnieniu wobec skazanego, który nie został oddany pod dozór lub zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z okresem próby, sąd penitencjarny stosuje odpowiednio art. 14.

§ 4. Na postanowienie wydane na podstawie § 2 przysługuje zażalenie.
Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy:
-jego postawa,
-jego właściwości i warunki osobiste,
-okoliczności popełnienia przestępstwa,
-zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary, uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności – nie popełni ponownie przestępstwa (art. 77 kk).


   *Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej 1/2 (połowy) kary.
   *Skazanego – recydywistę /określonego w art. 64 § 1 k.k./ można warunkowo zwolnić po odbyciu 2/3 (dwóch trzecich) kary.
   *Skazanego – multirecydywistę /określonego w art. 64 § 2 k.k./ można warunkowo zwolnić po odbyciu 3/4 (trzech czwartych) kary.
   *Skazanego, określonego w art. 65 § 1 k.k. można warunkowo zwolnić po odbyciu 3/4 (trzech czwartych) kary.
   *Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary.
   *Skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.

W indywidualnych przypadkach sąd wydając wyrok skazujący może zaostrzyć powyższe wymagania czasowe.

Skazanego można warunkowo zwolnić w każdym czasie bez ograniczeń wynikających z ww. przesłanek formalnych, jeżeli równocześnie:
-korzystał co najmniej przez jeden rok z przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
-odbył co najmniej 6 miesięcy kary,
-kara lub suma kar do odbycia nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności.

Czas pozostałej do odbycia kary stanowi okres próby.
W razie warunkowego zwolnienia – nie może on być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat.
Odnośnie skazanego – multirecydywisty, jak i skazanego w warunkach art. 65 § 1 k.k. – okres próby nie może być krótszy niż 3 lata.
W razie warunkowego zwolnienia z kary dożywotniego pozbawienia wolności lub kary 25 lat pozbawienia wolności (według nowych przepisów od 1 stycznia 2012 r.) – okres próby wynosi 10 lat.
Warunkowo zwalniając skazanego za przestępstwo określone w art. 197-203 k.k., młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego oraz określonego w art. 64 i 65 k.k., a także skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności – obowiązkowe jest oddanie pod dozór kuratora sądowego.
Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą – z chwilą warunkowego zwolnienia.* źródło: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3 … ienie.html
              http://pl.wikipedia.org/wiki/Warunkowe_ … zwolnienie

Ostatnio edytowany przez nikka04 (2013-02-22 14:45:46)


Spełniło się długo wyczekiwane marzenie

Offline

#2 2013-03-12 15:42:10

Anonymous

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-02-22
Posty: 27

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Kodeks Karny
Art. 77.  § 1. Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

§ 2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd wymierzając karę pozbawienia wolności może wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia niż przewidziane w art. 78.

Art. 78.  § 1. Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary.

§ 2. Skazanego określonego w art. 64 § 1 można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast określonego w art. 64 § 2 po odbyciu trzech czwartych k.

§ 3. Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.

Art. 79.  § 1. Przepisy art. 78 § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sumy dwóch lub więcej nie podlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno; przepis art. 78 § 2 stosuje się, jeżeli chociażby jedno z przestępstw popełniono w warunkach określonych w art. 64.

§ 2. Skazanego można, niezależnie od warunków określonych w art. 78 § 1 lub 2, zwolnić warunkowo po odbyciu 15 lat pozbawienia wolności.

§ 3. Przepis art. 78 § 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli chociażby jedna z niepodlegających łączeniu kar, które skazany ma odbyć kolejno, jest karą 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.


Art. 80.  § 1. W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat.

§ 2. Jeżeli skazanym jest osoba określona w art. 64 § 2, okres próby nie może być krótszy niż 3 lata.

§ 3. W razie warunkowego zwolnienia z kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności okres próby wynosi 10 lat.

Art. 81.  W razie odwołania warunkowego zwolnienia ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.


Art. 82.  § 1. Jeżeli w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

§ 2. W wypadku objęcia wyrokiem łącznym kary, z której odbywania skazany został warunkowo zwolniony, na poczet orzeczonej kary łącznej zalicza się jedynie okres faktycznego odbywania kary.


Jestem słodko - kwaśną potrawą o gorzkim posmaku, doprawioną szczyptą satyry, ironii i sarkazmu; ciężkostrawną, ale... strawną.

Offline

#3 2013-03-25 16:55:11

waporka

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-03-03
Posty: 21

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

mam pytanie, może się orientujecie jak to wygląda w praktyce. po jakim czasie od momentu połowki kary wyznaczany jest termin wokandy?

Offline

#4 2013-03-25 17:21:24

 Jego_Anioł

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 2506

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

waporka to zalezy kiedy wystawia termin na komisje .


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#5 2013-03-25 17:55:17

waporka

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-03-03
Posty: 21

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

bo mój był na jakieś ta komisji jakiś miesiac temu i powiedzieli mu ze mu wystapia. moj polowke ma 27.03. i dzwonie dzis do sądu bo taki dostałam numer a tam Pan ze jak bedzie polowa to dopiero bedzie wniosek i dopiero wtedy termin.

Offline

#6 2013-03-26 13:09:17

 Jego_Anioł

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 2506

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

waporka to chyba tak jak mowi babeczka w sadze. musicie czekac . 3mam kciuki ;** za wokande


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#7 2013-07-18 19:13:51

czekamy

Gość

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

właśnie piszę razem z 3letnim synkiem, więc  przepraszam za błędy. faktycznie czekam z dwójka dzieci na męża. szkołę dostałam jak mało kto. 13 lat od popełnienia czynu jest prawomocny wyrok. zaliczyli mu 18 mc aresztu tymczasowego. kara 2 i 6 mc. więc połowa odsiedziana. wokanda była.  z tego co wiem to  od prawomocnego wyroku 3 mc muszą minąć. i tak o wpz co 3 mc można stawać.problem raczej z tym co uznaja za dobra prognozę kryminologiczna. mój mąż jest zupełnie innym juz człowiekiem. robi zlecenia i programy (na wolności) pro publico bono, ale w sądzie liczy się to czy przeszedł program resocjalizacyjny...w więzieniu.  życzę wam wszystkim powodzenia. nie traćcie sił! przydadzą się..

#8 2013-08-12 17:41:19

magda

Gość

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

hej orientujecie sie moze ile czasu po komisji czeka sie na wokande?

#9 2013-08-12 19:41:19

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 1255

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

To zależy kiedy Zk wyśle wniosek o warunkowe - o ile występuje, albo skazany kiedy wyśle wniosek i kiedy w Sądzie Penitencjarnym będą najbliższe wolne terminy. Jeśli dużo osób w danym czasie staje na wokandę, to trzeba czekać dłużej, jeśli mało, krócej.
Nikt Ci dokładnie nie powie jak długo trzeba czekać. To może być np od 2 tygodni do 2 miesięcy, ale pewności co do tych terminów mieć nie można...

Znałam przypadek, że Dyrektor ZK złożył wniosek do Sądu o warunkowe dopiero po 2 miesiącach od komisji, a za następny miesiąc dopiero było posiedzenie o warunkowe zwolnienie...


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#10 2013-08-13 23:23:26

CzArNa MaMbA

http://i50.tinypic.com/k24hz.gif

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 1688

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Dziewczynki wrzucam artykuł,który rozwiewa wszelki niejasności

Art. 161. Tryb orzekania o warunkowym zwolnieniu
§ 1. O warunkowym zwolnieniu orzeka sąd penitencjarny na posiedzeniu, które powinno odbyć się w zakładzie karnym. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz obrońca, a także inne osoby, którym służy uprawnienie do złożenia wniosku o warunkowe zwolnienie, jeżeli wniosek taki złożyły.
§ 2. Wniosek o warunkowe zwolnienie może złożyć również dyrektor zakładu karnego lub sądowy kurator zawodowy.
§ 3. Jeżeli orzeczona kara lub suma kar nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności, wniosku skazanego lub jego obrońcy, złożonego przed upływem 3 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, nie rozpoznaje się aż do upływu tego okresu.
§ 4. Jeżeli orzeczona kara lub suma kar przekracza 3 lata pozbawienia wolności, wniosku skazanego lub jego obrońcy, złożonego przed upływem 6 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, nie rozpoznaje się aż do upływu tego okresu.

§ 5. Dyrektor zakładu karnego, składając wniosek o warunkowe zwolnienie, przesyła jednocześnie opinię sporządzoną przez administrację zakładu karnego zawierającą w szczególności prognozę kryminologiczno-społeczną. W innych przypadkach opinię tę dyrektor zakładu karnego przesyła na żądanie sądu penitencjarnego lub na prośbę skazanego składającego wniosek o warunkowe zwolnienie.


Idę przed siebie.Czasem się potykam,czasem żałuję,czasem dziękuję,czasem proszę,czasem nie mam już siły...
Idę przed siebie.Mam marzenia,mam uśmiech,mam łzy,mam swoją drogę,mam swój plan...
Idę przed siebie.I choć wydaje się, że już umiem,wciąż upadam...
Ale idę przed siebie z nadzieją,że kiedy już braknie sił by wstać,ktoś poda rękę i powie, że będzie dobrze...

http://elapso.pl/suwaczek/czarna12/F059D1/6F17D4/FFFFFF/10085C/11065.png

Offline

#11 2013-08-14 17:02:29

Nikita

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-05-20
Posty: 18

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

nula napisał:

dziewczyny tak mnie straszycie ze za pierwszym razem sie nie uda z tą wokandą ja jestem dobrej mysli..... ale... jakby miało nie udac sie za pierwszy razem to co ile taka wokanda moze sie odbyc??? dodam ze mozemy sie starac juz w marcu2014 o wokande

Mój mąż wyszedł z pierwszej wokandy i znam przypadki,że też się tak udało
Powodzenia i szczęścia życzę a przede wszystkim dużo pozytywnego myślenia

Offline

#12 2013-08-14 17:37:56

 nula

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-08-10
Posty: 1656

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

wiem ze na pewno sie moze starac wmarcu od wychowawcy.. a jezeli by sie udało za pierwszym razem to po jakim czasie od wokandy bedzie w domku??


http://elapso.pl/suwaczek/nula/000000/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/12853.png
http://elapso.pl/suwaczek/nula/E8F714/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/12940.png

Offline

#13 2013-08-14 17:49:28

 Gosiaa

http://i57.tinypic.com/vpc6k6.gif

Skąd: Warmia :D
Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 4316

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Nula od wokandy to raczej szybko, tylko nim komisja wniosek wyśle i termin wyznaczą, to czasem z miesiąc mija, jakoś tak..
Barbie raczej niecałych dwóch lat to za nie wiadomo jakie przestępstwo nie dostał, żeby dopiero po 3/4 mógł się starać, bo to pewnie jakichś takich poważnych bardzo spraw dotyczy...


Nie wszystko zależy od Nas..
http://elapso.pl/suwaczek/gosiaa/434C73/6978B5/D9DBB8/D9DBB8/11095.pnghttp://s7.rimg.info/6d75f0d13fd264c154067f89130a6923.gif
http://elapso.pl/suwaczek/gosiaa/6978B5/434C73/F29B9B/D0CCED/11209.png

Offline

#14 2013-08-14 21:03:31

CzArNa MaMbA

http://i50.tinypic.com/k24hz.gif

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 1688

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Orleanska napisał:

Nula to jest tak po połowie odsiedzianej kary może pisać o wpz czyli warunkowe przedterminowe zwolnienie i jeśli go nie puszczą to w waszym przypadku ponownie może pisać po 3 miesiącach chyba że jest recydywistą to o pierwsze wpz pisze po 3/4 kary

Recydywa po 2/3,multi recydywa po 3/4 kary nabiera praw do wpz.

Gosiaa napisał:

Nula od wokandy to raczej szybko, tylko nim komisja wniosek wyśle i termin wyznaczą, to czasem z miesiąc mija, jakoś tak..
Barbie raczej niecałych dwóch lat to za nie wiadomo jakie przestępstwo nie dostał, żeby dopiero po 3/4 mógł się starać, bo to pewnie jakichś takich poważnych bardzo spraw dotyczy...

Niekoniecznie Gosia.Jeśli ktoś np.uczynił sobie stałe źródło dochodu z przestępstwa lub działał w grupie zorganizowanej to wtedy może stawać na wokandę tak,jak Barbie wspomniała po 3/4 kary mimo,że jest pierwszy raz karany.Wcale nie musi to być bardzo duży wyrok wbrew pozorom...


Idę przed siebie.Czasem się potykam,czasem żałuję,czasem dziękuję,czasem proszę,czasem nie mam już siły...
Idę przed siebie.Mam marzenia,mam uśmiech,mam łzy,mam swoją drogę,mam swój plan...
Idę przed siebie.I choć wydaje się, że już umiem,wciąż upadam...
Ale idę przed siebie z nadzieją,że kiedy już braknie sił by wstać,ktoś poda rękę i powie, że będzie dobrze...

http://elapso.pl/suwaczek/czarna12/F059D1/6F17D4/FFFFFF/10085C/11065.png

Offline

#15 2013-08-15 00:37:36

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 1255

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Gosiaa napisał:

Barbie raczej niecałych dwóch lat to za nie wiadomo jakie przestępstwo nie dostał, żeby dopiero po 3/4 mógł się starać, bo to pewnie jakichś takich poważnych bardzo spraw dotyczy...

Wystarczy posiadanie stałego źródła dochodu z popełnionego przestępstwa (nie mylić z korzyściami majątkowymi)
I wierz mi, że znam osobiście osoby, które dostały np 1,5 roku, ale o wpz mogły się starać po 3/4 kary

Z resztą M dostał śmieszne 10 miesięcy i nie mógł w ogóle starać się o warunkowe - dziś po zmianie przepisów mógłby po 3/4 kary. Fakt miał recydywę, ale nie multi...
Tak samo pierwszy raz karani, skazani za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, jak i czerpanie stałego źródła dochodu z popełnionego przestępstwa, mogą starać się o warunkowe zwolnienie dopiero po upływie 3/4 kary
Ale ja już o tym pisałam.

Przepraszam Mamba, dopiero doczytałam, że sprostowałaś o co mi chodziło


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#16 2013-08-16 16:39:40

kocanka

Gość

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

a moze ktos sie orientuje kiedy wchodzi nowa ustawa dotyczaca przedterminowego zwolnienia po polowie kary? i kiedy bedzie zmieniony rok więzienny z 12 miesiecy na 9?

#17 2013-08-16 17:22:18

CzArNa MaMbA

http://i50.tinypic.com/k24hz.gif

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 1688

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Barbie napisał:

Przepraszam Mamba, dopiero doczytałam, że sprostowałaś o co mi chodziło

Spoko.Nie ma sprawy kochana

kocanka napisał:

a moze ktos sie orientuje kiedy wchodzi nowa ustawa dotyczaca przedterminowego zwolnienia po polowie kary? i kiedy bedzie zmieniony rok więzienny z 12 miesiecy na 9?

Ja pierwsze słyszę o wpz po połowie z automatu jak rozumiem...A o tym roku "więziennym" to już wcześniej coś,gdzieś czytałam,że osadzeni takie mają pomysły,ale osobiście nie wierzę,że takie coś może wejść w życie...To by było zbyt piękne...


Idę przed siebie.Czasem się potykam,czasem żałuję,czasem dziękuję,czasem proszę,czasem nie mam już siły...
Idę przed siebie.Mam marzenia,mam uśmiech,mam łzy,mam swoją drogę,mam swój plan...
Idę przed siebie.I choć wydaje się, że już umiem,wciąż upadam...
Ale idę przed siebie z nadzieją,że kiedy już braknie sił by wstać,ktoś poda rękę i powie, że będzie dobrze...

http://elapso.pl/suwaczek/czarna12/F059D1/6F17D4/FFFFFF/10085C/11065.png

Offline

#18 2013-08-16 17:34:40

 Jego_Anioł

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 2506

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

kocunka w skrocie:
Wpz (warunkowe przedterminowe zwolnienie ) - moze sie starac osadzony po połowie kary jesli jest pierwszy raz karany i znajduje sie w ZK.
jesli jego kara nie przekaracza 3 lat na wokande po upływie połowy staje co 3 miesiace, jesli kara wychodzi wiecej niz 3 lata to co 6 miesiecy, powyzej jesy wszystko opisane co do WPZ , jak czegos nie bd rozumiala pisz.


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#19 2013-08-16 18:14:25

kocanka

Gość

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

a w pazdzierniku nie wchodzi jakas ustawa w zwiazku z wokanda po polowie kary ? przed terminowa czy cos takiego?

#20 2013-08-16 18:31:38

 Gosiaa

http://i57.tinypic.com/vpc6k6.gif

Skąd: Warmia :D
Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 4316

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Kocanka nie ma czegoś takiego, jak przedterminowa wokanda.. Po prostu pojęcie wokanda, to potocznie mówiąc warunkowe przedterminowe zwolnienie i można się o nie starać zawsze po odbyciu połowy kary, jeśli tylko jest się pierwszy raz skazanym, a z popełnianego przestępstwa nie uczyniło się sobie stałego źródła dochodu.
Pierwszy raz słyszę, by miało zostać wprowadzone coś takiego jak automatyczna możliwość stawania na wokandę o wpz w każdym przypadku po połowie kary.. Ponadto rok więzienny trwający 9 miesięcy, to już całkiem nie wiem skąd takie pomysły skazanych..


Nie wszystko zależy od Nas..
http://elapso.pl/suwaczek/gosiaa/434C73/6978B5/D9DBB8/D9DBB8/11095.pnghttp://s7.rimg.info/6d75f0d13fd264c154067f89130a6923.gif
http://elapso.pl/suwaczek/gosiaa/6978B5/434C73/F29B9B/D0CCED/11209.png

Offline

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.zdrowa-zywnosc.dlawszystkich.info pisanie prac licencjackich noclegi zalew sulejowski www.samochody24.org.pl