oluska89 - 2013-02-20 20:03:50

Areszt Śledczy
Kurkowa 12
80-803 Gdańsk


Przeznaczenie jednostki.

Areszt Śledczy w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia: 09 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523). Został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, z dnia: 14 sierpnia 1996 r. w sprawie zniesienia rejonowych aresztów śledczych i rejonowych zakładów karnych oraz utworzenia w ich miejsce aresztów śledczych i zakładów karnych (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 27).

Nazwa - Areszt Śledczy - obowiązuje od 1996 r. Aktualnie jednostka dysponuje miejscami zakwaterowania dla 1084 osób pozbawionych wolności, w tym 79 na terenie szpitala. W dniu 06 października 2010 r. rozpoczęto wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Utworzone zostały trzy odrębne oddziały penitencjarne.

Zasady udzielania widzeń

1. Widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych odbywają się w sali widzeń, w następujących terminach:

od niedzieli do czwartku za wyjątkiem dni wolnych;

ponadto w następujące dni świąteczne: 6 stycznia, 3 maja, 11 listopada, Uroczystość Bożego Ciała, 2 dzień Świąt Wielkanocy, 2 dzień Świąt Bożego Narodzenia;

skazanym i tymczasowo aresztowanym zakwalifikowanym jako wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu udziela się widzeń w pomieszczeniach pawilonu „N”.

2. Zapisy osób przybyłych na widzenia odbywają się w dniach widzeń, w godzinach od 7:00 do 12:00.

3. Widzenia rozpoczynają się od godziny 7:30 i kończą się o godzinie 15:30.

4. Skazani maja prawo korzystać z widzeń z osobami najbliższymi, a z innymi osobami – po uzyskaniu zgody kierującego oddziałem penitencjarnym. Do osób najbliższych zaliczane są:

małżonek;

wstępni: ojciec, matka, babka, dziadek, prababka, pradziadek;

zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki;

krewni w linii bocznej: brat, siostra, wuj, stryj, ciotka, kuzyn, kuzynka;

powinowaci w linii prostej: teść, teściowa, ojczym, macocha, zięć, synowa, pasierb;

powinowaci w linii bocznej: szwagier, szwagierka;

osoby pozostające w stosunku przysposobienia (adoptowani);

osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubina, konkubent).

5. Pierwszeństwo w uzyskaniu widzeń z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym w Gdańsku mają:

kobiety w zaawansowanej ciąży,

osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do 3 lat,

niepełnosprawni ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach),

osoby powyżej 75 roku życia.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, narządów słuchu, mowy lub wzroku mogą przed planowanym widzeniem skontaktować się z administracją jednostki w celu omówienia sposobu realizacji widzenia.

6. Przed rozpoczęciem widzenia osoby odwiedzające zajmują miejsca wskazane przez funkcjonariusza prowadzącego widzenia. Samowolne zmiany wyznaczonego miejsca są zabronione. Naruszenie porządku oraz nie wykonywanie poleceń funkcjonariusza stanowi podstawę do przerwania widzenia lub zakończenia go przed czasem. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje funkcjonariusz prowadzący widzenia.

7. Zabrania się przekazywania odzieży, obuwia i innych przedmiotów pomiędzy osobami odwiedzającymi a skazanymi i tymczasowo aresztowanymi, bez uprzedniej zgody kierującego oddziałem penitencjarnym.

Paczki i szczegóły na stronie -> http://www.sw.gov.pl/strona/dla-interes … -w-gdansku

można spróbować te z więcej bonusów rezerwacje noclegów nad morzem online materace janpol prace ziemne Złotów