kasiajjj - 2013-06-17 17:16:27

Dz.U.1998.111.695
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 sierpnia 1998 r.
w sprawie regulaminu czynności kuratora sądowego w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu.
(Dz. U. z dnia 26 sierpnia 1998 r.)
Na podstawie art. 214 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1.Organem uprawnionym do przeprowadzania wywiadu środowiskowego w postępowaniu karnym jest zawodowy kurator sądowy, zwany dalej "kuratorem".
2.Wywiad środowiskowy przeprowadza kurator właściwy dla miejsca pobytu oskarżonego.
3.Jeżeli oskarżony ma miejsce zamieszkania, pracy lub nauki w miejscowości znajdującej się poza okręgiem, w którym kurator działa, przeprowadzający wywiad kurator może zwrócić się do innego kuratora o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w określonym zakresie, w ramach pomocy prawnej.
4.W stosunku do nieletniego, który odpowiada przed sądem powszechnym, stosuje się przepisy dotyczące wywiadów środowiskowych przeprowadzanych w sprawach nieletnich.
§ 2. 1.Kurator przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu pobytu i zamieszkania oskarżonego oraz w miejscu jego pracy lub nauki.
2.Kurator, przeprowadzając wywiad środowiskowy, zbiera niezbędne informacje od rodziny oskarżonego, sąsiadów, przełożonych oskarżonego w miejscu jego pracy, nauczycieli lub wychowawców w szkole oraz od innych osób lub instytucji, które mogą posiadać niezbędną wiedzę o oskarżonym.
3.W razie potrzeby przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w odniesieniu do żołnierza w czynnej służbie wojskowej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach kurator może zwracać się o nadesłanie niezbędnych informacji do dowódcy jednostki, w której żołnierz ten pełni służbę wojskową.
§ 3.Wywiad środowiskowy może być przeprowadzany od godziny 600 do godziny 2200.
§ 4. 1.Wywiad środowiskowy obejmuje w szczególności informacje dotyczące:
1) zachowania się oskarżonego,
2) warunków środowiskowych oskarżonego,
3) sytuacji bytowej oskarżonego i jego rodziny,
4) sposobu spędzania przez oskarżonego wolnego czasu,
5) przebiegu i oceny pracy zawodowej lub nauki oskarżonego,
6) kontaktów oskarżonego z grupami środowiskowymi patologii społecznej, a w szczególności ze środowiskiem przestępczym, nadużywającym alkoholu lub środków odurzających,
7) stanu zdrowia oskarżonego, z uwzględnieniem znanej w jego środowisku informacji dotyczącej stanu zdrowia, w tym psychicznego, uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających.
2.Na polecenie organu zarządzającego kurator ma obowiązek uzupełnić przeprowadzony wywiad środowiskowy.
§ 5. 1.Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego kurator wypełnia kwestionariusz, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
2.Wypełniony kwestionariusz wywiadu środowiskowego kurator przesyła niezwłocznie organowi, który zarządził jego przeprowadzenie.
§ 6.Wywiad środowiskowy powinien być przeprowadzony w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez kuratora zarządzenia o jego przeprowadzeniu. Organ zarządzający może wyznaczyć inny termin przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
§ 7.Kurator przeprowadzający wywiad środowiskowy jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystkie okoliczności, o których dowiedział się w związku z przeprowadzaniem tego wywiadu.
§ 8.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r.

ZAŁĄCZNIK
WZÓR KWESTIONARIUSZA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO PRZEPROWADZONEGO PRZEZ ZAWODOWEGO KURATORA SĄDOWEGO
Imię i nazwisko zawodowego kuratora sądowego przeprowadzającego
wywiad środowiskowy oraz oznaczenie sądu zatrudniającego
kuratora ......................................................
...............................................................
...............................................................
Data i miejsce przeprowadzenia wywiadu środowiskowego .........
Sygnatura akt sprawy, w której zarządzono przeprowadzenie
wywiadu środowiskowego ........................................
...............................................................
...............................................................
I. Dane osobowe oskarżonego:
1. Imię i nazwisko ........................................
2. Imiona rodziców ........................................
3. Data i miejsce urodzenia ...............................
4. Stan cywilny ...........................................
5. Wykształcenie ..........................................
6. Zawód (wyuczony, wykonywany) ...........................
7. Praca zawodowa (pracuje, pracuje dorywczo, nie pracuje)
.........................................................
II. Charakterystyka środowiska rodzinnego oskarżonego,
z uwzględnieniem jego zachowania i warunków bytowych
rodziny ...................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
III. Charakterystyka środowiska szkolnego oskarżonego,
z uwzględnieniem wyników nauczania i ewentualnych
trudności wychowawczych ..................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
IV. Charakterystyka środowiska zawodowego oskarżonego,
z uwzględnieniem jego stosunku do pracy ..................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
V. Charakterystyka stanu zdrowia oskarżonego, z uwzględnieniem
znanej w jego środowisku informacji dotyczącej jego stanu
zdrowia, a w szczególności choroby psychicznej, uzależnienia
od alkoholu lub środków odurzających (stopień ograniczenia
zdolności do pracy, renta) .................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
VI. Własne spostrzeżenia i konkluzje kuratora sądowego
sporządzającego wywiad ....................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
....................................
(podpis zawodowego kuratora sądowego)

p.s. OSTATNIO MIAŁAM TRZY WYWIADY - DWA KURATORÓW I JEDEN DZIELNICOWEGO, także gdyby ktoś miał pytania, pomogę.

www.xtrey.pl Wszywki odzieżowe kantor rzeszow Prawnik Poznań