Maleństwo 86 - 2013-03-05 19:54:46

Karola Miarki 1
47-100 Strzelce Opolskie
Tel./Fax: (77) 44-00-420 do 23 / (77) 44-00-426

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przelewu:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/Opole
02 1010 1401 0053 8213 9120 0000
Dla interesantów
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej typu zamkniętego, przeznaczoną dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy P-1/z, P-1p, z oddziałem typu zamkniętego dla młodocianych M-1/p. Ponadto w tut. jednostce mogą przebywać skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną.

Zasady udzielania widzeń :

Widzenia dla osób odbywających karę pozbawienia wolności odbywają się w salach widzeń znajdujących się na terenie zakładu karnego do godziny 14:00, natomiast od dnia 17.11.2011 r. widzenia osób pozbawionych wolności z rodzinami i osobami bliskimi realizowane są wyłącznie w dniach: piątek, sobotę oraz niedzielę.
widzenie trwa 60 minut.
  -  skazani zatrudnieni w PPO Przedsiębiorstwie Państwowym w dni powszednie    otrzymują widzenie przed pracą (II zmianą).
  -  udzielenie widzenia w trakcie pracy jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściwego przełożonego i nie powinno dezorganizować danego odcinka pracy oddziału produkcyjnego.
  -  w tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia.
  -  w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie.
  -  osoba zgłaszająca się na widzenie pobiera u bramowego formularz zgłoszenia na widzenie, gdzie wpisuje stosowne dane.
  -  widzenia udzielane są w kolejności zgłoszeń.
  -  liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
  -  widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny, lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać tylko po uzyskaniu wcześniej zezwolenia dyrektora zakładu.
  -  w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na: przedłużenie czasu widzenia, lub udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających.
  -  widzenia odbywają się w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym, stoliku, pod dozorem funkcjonariusza.
  -  skazanemu odbywającemu karę w zakładzie typu zamkniętego przysługują dwa widzenia w miesiącu.
  -  skazanemu odbywającemu karę w zakładzie typu półotwartego przysługują trzy widzenia w miesiącu.
  -  w czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów, które zakupione zostały przez odwiedzających na terenie zakładu karnego.
  -  artykuły pozostałe po poczęstunku skazany przekazuje osobom, z którymi realizował widzenie
  -  w razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.
  -  skazani młodociani mają prawo do dodatkowego widzenia w wymiarze 60 minut w miesiącu.
  -  skazani sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15, do której wykonywania zobowiązani są rodzice, mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi w wymiarze 60 minut w miesiącu.
   -  widzenia przysługujące skazanemu w danym miesiącu mogą być wykorzystane jednorazowo wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tylko za zgodą dyrektora zakładu. Powyższa sprawa powinna być uregulowana przez zainteresowanego skazanego z odpowiednim wyprzedzeniem.
  -  osoby wchodzące na teren zakładu karnego podlegają kontroli. W przypadku odmowy poddania się kontroli osoby te nie zostaną wpuszczone na teren zakładu.
  -  osoby odwiedzające będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, albo usiłujące wnieść na widzenie napoje alkoholowe, broń palną, amunicję i materiały wybuchowe, narkotyki i inne niebezpieczne lub niedozwolone przedmioty, nie będą wpuszczone na teren zakładu.

Zasady przyjmowania paczek :

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w kwartale paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. Paczka z żywnością, której ciężar przekracza 5 kg - nie podlega przyjęciu. O fakcie tym powiadamia się osadzonego.
2. Pod pojęciem paczki z żywnością należy rozumieć:
  -  wszelkie dozwolone artykuły żywnościowe dostarczone osadzonemu bezpośrednio przez nadawcę paczki, albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską lub gońca.
  -  wszelkie dozwolone artykuły żywnościowe zakupione w kantynie zakładu przez osoby odwiedzające i przekazane osadzonym.
  -  wszelkie dozwolone artykuły żywnościowe zamówione osadzonemu przez osoby z zewnątrz w punkcie sprzedaży zwanym dalej kantyną , zasady realizacji w tej formie paczek żywnościowych udostępnione są osobom odwiedzającym i skazanym w kantynie, sali widzeń, poczekalni i na stronie internetowej.
3. Paczka winna znajdować się w pudełku tekturowym, zawinięta w papier pakowy i zasznurowana. Na opakowaniu należy umieścić czytelną informację o osobie nadawcy oraz odbiorcy (tj. adres pobytu, imię, nazwisko i imię ojca, oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania nadawcy). 
4. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości. Paczki dostarczone w innej formie nie będą przyjmowane. Wymóg opakowania i opisania dotyczy wszystkich paczek, w tym także dostarczanych bezpośrednio do zakładu poza tymi, które realizowane będą za pośrednictwem kantyny.
5. Paczki dostarczone z zewnątrz przez osoby inne niż poczta, przyjmowane są codziennie, w godzinach od 7.30 do 17.00, na posterunku bramy głównej.
6. Kontroli paczki z żywnością dokonuje się w wyznaczonym pomieszczeniu, w obecności skazanego. Dla potrzeb szczegółowej kontroli, dopuszczalne jest wykorzystanie urządzeń i środków technicznych a w razie zaistnienia konieczności także psa specjalnego.
7. Przyjęcie każdej paczki skazany potwierdza własnoręcznym podpisem w rejestrze paczek.
8. Artykuły żywnościowe uznane przez lekarza lub innego uprawnionego pracownika służby zdrowia, a w razie ich nieobecności przez dowódcę zmiany, za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu. Zniszczenie artykułów nie nadających się do spożycia dokumentowane jest protokołem zniszczenia, sporządzanym w obecności i podpisanym przez danego skazanego.
9. Zezwolenie na otrzymanie paczek wymienionych w punktach "a" i "c", należy przekazać nadawcy paczki, w celu umieszczenia tego zezwolenia na opakowaniu przesyłki.
10. Kontrola zawartości paczki z lekami oraz wydanie paczki, odbywa się w obecności upoważnionego przedstawiciela służby zdrowia.
11. Paczka zawierająca odzież przekazywana jest skazanemu za pośrednictwem magazynu mundurowego. Kontroli paczki dokonuje magazynier w obecności skazanego. Nadesłane artykuły podlegają rejestracji w karcie ewidencji rzeczy własnych skazanego. Fakt przyjęcia odzieży potwierdza własnoręcznym podpisem.
12. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości. Paczka taka podlega zwrotowi do i na koszt nadawcy.
13. W przypadku ukarania karą skutkującą pozbawieniem możliwości otrzymywania paczek żywnościowych, (w tym osadzenia w celi izolacyjnej) - skazany zobowiązany jest, każdorazowo powiadomić: planujących przybycie na widzenie, zamierzających wysłać paczkę lub zamówić ją za pośrednictwem kantyny o nałożonej na niego karze.

Ustalenia dodatkowe :
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego oraz przekazywania osadzonym w paczkach :

  - wszelkiego rodzaju broni (w tym białej), amunicji, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i chemicznych, przedmiotów do obezwładniania,
  - papierosów, tytoniu oraz wyrobów tytoniowych,
  - napojów alkoholowych, cieczy i artykułów zawierających alkohol,
  - soków i napojów, zarówno w butelkach jak i w kartonach,
  - środków odurzających i psychotropowych,
  - środków łączności,
  - gazu, benzyny do zapalniczek i innych środków łatwopalnych,
  - wszelkiego rodzaju produktów i przetworów nabiałowych, bez względu na rodzaj opakowania w jakim dany produkt/przetwór się znajduje - wyjątek stanowią opakowania serów twardych, żółtych, krojonych, fabrycznie foliowanych.
  - wszelkiego rodzaju wyrobów garmażeryjnych
  - wszelkiego rodzaju mięs, podrobów oraz ich przetworów pod każdą postacią (np. wędlin, pasztetów, ryb) - wyjątek stanowią opakowania wędlin krojonych, fabrycznie foliowanych,
  - cukru, mąki, soli, ryżu, kaszy, mleka i zup w proszku, śmietanki do kawy , słodziku, kisielu, budyniu, przypraw, dań błyskawicznych, kakao, cappucino,
  - wszelkiego rodzaju tłuszczy (np. smalec, margaryna, masło),
  - wszelkiego rodzaju konserw i słoików z przetworami,
  - wszelkiego rodzaju gum do żucia, gum rozpuszczalnych, gum w postaci dropsów,
  - bigosu, sałatek, chałwy na wagę, kotletów sojowych,
  - przypraw w płynie, koncentratów, ketchupu, chrzanu, musztardy, dresingów itp.,
  - wszelkiego rodzaju pieczonych ciast,
  - wszelkiego rodzaju owoców cytrusowych, południowych, suszonych i kandyzowanych oraz orzechów i trufli,
  - wody kolońskiej i toaletowej, toników do twarzy, dezodorantów (spray, kulka) oraz pianek do golenia, żelu do włosów,
  - patyczków do uszu, gąbek (do ciała, naczyń itp.) pumeksu, wacików do twarzy,
  - środków farmaceutycznych w postaci sterydów anabolicznych, preparatów witaminowych, batonów energetycznych, odżywek,
  - pieniędzy, papierów wartościowych i wyrobów jubilerskich,
  - oraz wszelkich innych artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji

Uwaga !!!
Ustala się maksymalną pojemność płynów (do naczyń, do prania itp.) na 1 litr, natomiast proszków do prania na 2 kilogramy. Ponadto przypomina się, iż na podstawie obowiązujących przepisów dopuszcza się możliwość - uszkodzenia substancji towaru, w zakresie niezbędnym, do przeprowadzenia kontroli.
Ponadto przypomina się, iż na podstawie obowiązujących przepisów dopuszcza się możliwość uszkodzenia substancji towaru w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.

Źródło :   http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspek … index.html

konserwacja zabytków kargowa tutaj Stegna hotele http://sg-personalloans.net/cash-loan/