Maleństwo - 2013-03-05 12:21:21

ul. Bohaterów Getta 16
57-300 Kłodzko
Tel./Fax: (74) 865-18-00 / (74) 867-30-17

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przelewu:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/Wrocław
08 1010 1674 0055 5513 9120 0000
Dla interesantów
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 08:00-15:00
Wtorek: 08:00-15:00
Środa: 08:00-15:00
Czwartek: 08:00-15:00
Piątek: 08:00-15:00

Zakład Karny w Kłodzku jest zakładem typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. W skład zakładu wchodzą ponadto:
·         oddział aresztu śledczego,
·         oddział typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych,
·         oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,
·         oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Ustalona pojemność jednostki to 659 miejsc.

Zasady udzielania widzeń :

- Widzenia dla skazanych zatrudnionych odbywają się w soboty, niedziele i święta. Skazanym pracującym na drugą zmianę lub zatrudnionym w innym systemie, a mającym wolny dzień (palacze, kucharze Itp.) można udzielić także widzenia w piątki w godzinach od 9:00 do 15:00.
- Widzenia dla skazanych niezatrudnionych odbywają się w piątki, soboty, niedziele i dni świąteczne.
- Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w czwartki w godzinach od 9:00do 15:00 (tylko w dni robocze).
- Widzenia odbywają się w sali widzeń w godzinach od 9:00do 15:00. rozpoczęcie ostatniego widzenia winno nastąpić do godziny 14:00.
- Czas trwania widzenia wynosi 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu trwania widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą niż dwie liczbą osób pełnoletnich.
- Widzenie z osoba nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem Dyrektora.
- W czasie widzeń dopuszczalne jest spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego.
- W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

Zasady przyjmowania paczek :

1. Skazany ma prawo otrzymywać raz w kwartale paczkę z żywnością na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym (art.113a§3 kkw) o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg.
2. W paczce należy umieścić spis jej zawartości.
3. Paczki mogą być przesyłane drogą pocztową do zakładu karnego w dni powszednie i w dni widzeń w godz. 9ºº – 14ºº lub dostarczane bezpośrednio tylko w dni widzeń.
4. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości (np. konserwy, tubki, słoiki, itp.) a także przedmioty, o których mowa wart. 110A§4 kkw – niebezpieczne i niedozwolone.
5. Paczka zawierająca artykuły, o których mowa w punkcie 4 będzie zwrócona nadawcy na koszt osadzonego.
6. Artykuły żywnościowe dostarczane w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.
7. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw (po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza) może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora.

Źródło : http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektora … x,197.html

www.papuge.pl www.wierszek.pl sprzedaż spółki z o.o. wskaźnik doładowania Podziękowania dla rodziców