Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2013-03-17 17:48:01

 Maleństwo 86

http://i50.tinypic.com/k24hz.gif

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 531

AŚ WROCŁAW

Świebodzka 1
50-046 Wrocław
Tel./Fax: 71/32 72 400, fax 71/343 66 10

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przelewu:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O
Wrocław
79 1010 1674 0040 6613 9120 0000
Dla interesantów
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-15.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Pojemność aresztu wynosi 803 miejsca w oddziałach mieszkalnych i 46 w szpitalu psychiatrycznym. Jednostka przeznaczona jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn, a ponadto dla kobiet i mężczyzn podlegających leczeniu w szpitalu psychiatrycznym i dla kobiet i mężczyzn skierowanych do ośrodka diagnostycznego. W lutym 2005r. w Areszcie utworzony został także oddział zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych o pojemności 42 miejsc.

Zasady udzielania widzeń :
Widzenia udzielane są w sali widzeń - zgodnie z kolejnością zgłoszeń osób odwiedzający.
Widzenia skazanych :
  -  wtorek - 9:00,   11:00,  13:00
  -  czwartek - 9:00,  11:00,  13:00
  -  niedziela - 11:00
Widzenia tymczasowo aresztowanych :
  -  poniedziałek - 9:00,  11:00,  13:00
  - środa - 9:00,  11:00,  13:00
  -  niedziela - 9:00 i 13:00
W niedziele widzenia o godz. 9:00 dla tymczasowo aresztowanych udziela się wyłącznie osobom przyjeżdżającym spoza Wrocławia.

Jednorazowo w widzeniu może uczestniczyć nie więcej niż 15 osadzonych. Zgłoszenia przyjmowane są do 35 min. przed rozpoczęciem widzeń – nie później niż 2,5 godz. przed zakończeniem ostatniego widzenia. Osoby udające się na widzenie wchodzą 15 minut przed wyznaczoną godziną.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie Aresztu Śledczego.

Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

W poniedziałki i w niedzielę widzeń nie udziela się!

Widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem zgodnie z art.105a §7 i 8 Kkw przez funkcjonariusza w przypadku:

- odbywania widzenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób lub utrudniający widzenie innym osobom

- nieobyczajnego zachowania, posługiwania się wyrazami lub zwrotami wulgarnymi, obelżywymi albo gwarą przestępców

- próby wniesienia do sali widzeń lub przekazywania w sali widzeń przedmiotów i informacji, które mogą godzić w dobro postępowania karnego, naruszyć porządek lub bezpieczeństwo jednostki

- nie podporządkowania się osadzonego lub osoby odwiedzającej poleceniom funkcjonariusza dozorującego widzenie

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy.

Dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.

Art. 217 Kkw :

"§ 1a. Tymczasowo aresztowany, z zastrzeżeniem § 1b, ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą należącą do kręgu osób najbliższych.

§ 1b. Odmowa wyrażenia zgody na widzenie, o którym mowa w § 1a, może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane:

1) w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego,

2) do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

§ 1c. Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z osobą najbliższą, tymczasowo aresztowanemu oraz ubiegającej się o widzenie osobie dla niego najbliższej przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany. Zażalenie na zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny.

§ 1d. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego zarządzenia o odmowie wyrażenia zgody na widzenie, wniesienie zażalenia na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z tą samą osobą, wydane w ciągu trzech miesięcy od wydania utrzymanego w mocy zarządzenia, jest niedopuszczalne.

§ 1e. Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego.

§ 1f. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.

§ 2. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.

§ 3. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób inny niż określony w § 2.

§ 4. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

§ 5. W wypadku tymczasowo aresztowanego, o którym mowa w art. 212a, dyrektor aresztu śledczego powiadamia organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, o istnieniu poważnego niebezpieczeństwa dla osoby odwiedzającej oraz że konieczne jest udzielenie widzenia wyłącznie w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

§ 6. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może ograniczyć lub określić sposób korzystania przez tymczasowo aresztowanego z prawa do kontaktowania się z duchownymi świadczącymi posługi religijne lub innymi osobami, jeżeli wymaga tego konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego.

Zasady przyjmowania paczek :

Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał kalendarzowy paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. Paczki mogą być przesyłane pocztą.

Paczki przyjmowane są w pomieszczeniu przy ul. Świebodzkiej 1A,, od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-9:45, 10:45-12:00 oraz w niedzielę w godz., 8:00-11:00. W piątek w godz. 8:00-9:00 . Natomiast w sobotę paczki przyjmowane są na bramie w godz. 8:00-9:00.

Paczki wydaje się w pomieszczeniu paczkowni w oddziale 2C po skontrolowaniu zawartości paczki w obecności osadzonego, w godz. 10.00-11.00 /poniedziałek, niedziela/, 12.15-15.15 /wtorek-piątek/, 10.45-14.30/sobota/.

Paczki żywnościowe spełniać muszą następujące wymogi:

- wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości

- paczka przekraczająca ciężar 5 kg nie będzie przyjmowana przez administrację aresztu

- przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora

- w paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, a także płyny, lody, jaja, grzyby, surowe mięso, mrożonki, produkty wymagające gotowania, słodzik, cukier w ilości powyżej 1 kg, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości /w słoikach, konserwy, w folii aluminiowej/. Paczka zawierająca takie artykuły będzie zwracana nadawcy na jego koszt

- artykuły żywnościowe uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

Nie przyjmuje się paczek :
 bez spisu zawartości;

 żywnościowych, których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5kg;

 higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora;

 zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

INFORMACJE DODATKOWE
1. Sprzęt RTV (dla osadzonych, którzy uprzednio otrzymali zgodę Dyrektora AŚ na jego posiadanie) przyjmowany jest w poniedziałki w godzinach 9.00 – 12.00

2. Wpłaty na konto depozytowe osadzonego dokonywać można za pomocą przekazu pocztowego lub

przelewu bankowego wg wzoru:

Areszt Śledczy we Wrocławiu

ul. Świebodzka 1

50- 046 WROCŁAW

np. Józef Nowak syn Edmunda

NBP O/O WROCŁAW

79 1010 1674 0040 6613 9120 0000

3. Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

np. Józef Nowak syn Edmunda

Areszt Śledczy we Wrocławiu

ul. Świebodzka 1

50 –046 WROCŁAW
 
4. Zabrania się wnoszenia na teren Aresztu Śledczego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.
 
5. Na terenie aresztu śledczego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.


Źródło : http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspek … index.html

Ostatnio edytowany przez Maleństwo 86 (2013-07-06 16:34:14)


23.08.2013 KONIEC CZEKANIA PO 805 DNIACH !!!

Offline

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
http://pieniezno.polskie-szamba-betonowe.pl